Modificările aduse de Noul Cod Fiscal

Află care sunt cele mai importante modificări aduse de Noul Cod Fiscal și cum te pot afecta acestea

 Impozitele, taxele şi alte sume datorate bugetului local se calculează, începând cu anul fiscal 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Noul Cod Fiscal, coroborat cu prevederile HCL nr. 132/30.10.2015 privind aprobarea cotelor, nivelurilor impozitelor și taxelor locale, alte taxe speciale, aplicabile în anul 2016 în orașul Buftea.

Manea Adrian

Pentru a informa corect cititorii, respectiv contribuabilii, domnul Manea Adrian (foto), șeful Biroului de Taxe și Impozite Locale din cadrul Primăriei Buftea, ne-a oferit toate informațiile de care era nevoie:

Pentru prima dată de când impozitele și taxele se transformă în venit la bugetul local, la calculul impozitului pe clădiri nu se mai ține cont de calitatea proprietarului, persoană fizică sau juridică, ci de scopul utilizării clădirii.

 

 1. Începând cu anul 2016 impozitul pe clădiri se calculează în funcție de destinația clădirii.

Pentru clădirile rezidenţiale (clădiri care au destinaţia de locuit) aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,08% asupra valorii impozabile calculate conform art. 457 din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal.

Pentru clădirile nerezidenţiale (clădiri care au altă destinaţie decât de locuit) aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,2% asupra valorii care poate fi:

 1. a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
 2. b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
 3. c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.

Dacă valoarea clădirilor nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice nu poate fi calculată conform celor menţionate mai sus atunci va fi aplicată cota de impozitare de 2% asupra valorii impozabile calculată pentru clădirile rezidențiale.

Pentru clădirile cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice – impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru clădiri folosite în scop rezidențial cu impozitul calculat pentru clădiri folosite în scop nerezidnțial.

Dacă suprafețele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:

 1. a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează asimilat cladirii rezidentiale;
 2. b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară o activitate economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează asimilat clădirii nerezidențiale.

Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice

Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3% asupra valorii impozabile a clădirii.

În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial.

Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:

 1. a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;
 2. b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
 3. c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;
 4. d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;
 5. e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
 6. f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.

 

Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă.

 

Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului.

În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.

În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită, va fi datorată de proprietarul clădirii.

 

Persoanele fizice care deţin în proprietate/coproprietate clădiri nerezidenţiale sau mixte, precum şi persoanele juridice care deţin în proprietate/coproprietate orice tip de clădiri, au obligaţia de a depune declaraţii fiscale.

Termenul limita de depunere a declaratiilor este 31 martie 2016, conform art. 495 lit a şi b din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Deținătorii de clădiri încadrate la plata impozitului la „fără instalații     ” și care au dotat clădirile cu toate instalațiile de încălzire, apă, canalizare și electrice, au obligația de a depune o declarație rectificativă în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror tip de modificări.

 

 

 1. Impozitul pe teren

Impozitul pe teren se stabilește luând în calcul suprafața terenului, rangul localității și zona în care este amplasat terenul.

Persoanele fizice și juridice care dețin teren agricol situat în intravilanul localității Buftea, și care au ca adresă de identificare a imobilului tarla, parcelă, sunt obligați ca până la data de 31.03.2016 să prezinte adeverințe de nomenclatură stradală, din care să reiasă adresa imobilului, respectiv stradă, număr, așa cum este identificat în nomenclatura stradală a orașului Buftea, impozitarea făcându-se în funcție de zona în care este situat imobilul teren.

Începând cu anul 2016 se datorează impozit și pentru terenurile ocupate de clădiri.

Persoanele fizice și juridice care dețin cota indiviză din terenul aferent apartamentelor de bloc, sunt rugate ca până la data de 31.03.2016 să se prezinte la Biroul Impozite și Taxe Locale, etajul I, camera M2 pentru depunerea declarației fiscale pe teren.

Potrivit prevederilor fiscale, se consideră proprietari de teren și acei contribuabili cărora, în condițiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, li s-a constituit ori reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor, de la data punerii în posesie constatată prin procese verbale, fișe sau orice alte documente de punere în posesie, chiar dacă nu a fost emis titlul de proprietate.

 

 • Anularea cotei de 73 % (nivelul maxim prevazut de OUG nr. 44/2015) din majorările de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale restante la data de 30.09.2015 achitate integral, inclusiv amenzi aflate în debit, până la data de 31.03.2016.

Contribuabilii persoane fizice sau juridice trebuie să notifice până la data de 31.03.2016 Primăria Buftea, privind intenția de a beneficia de prevederile O.U.G. nr. 44/2015.

După achitarea sumelor datorate la termenele communicate, contribuabilii vor depune o cerere de anulare a cotei de 73% din majorarile de întârziere până cel târziu la data de 30 iunie 2016.

Anularea cotei din majorarile de intârziere nu se aplica creanțelor rezultate din raporturi juridice de natură contractuală (chirii, redevențe)

 

 1. Bonificația acordată persoanelor fizice și juridice este de 10 %

Bonificațiile acordate persoanelor fizice și juridice care achită integral până la data 31 martie 2016 impozitele pe clădiri, terenuri şi mijloace de transport au fost stabilite la valoarea maximă prevăzută de lege de 10%.

Termenele de plată pentru cei care aleg să achite impozitele în două tranşe egale sunt 31 martie 2016 pentru primul semestru şi 30 septembrie 2016 pentru al doilea semestru.

 

 

 

 1. Plata integrală a impozitului aferent bunului instrăinat.

 

Impozitul pe clădire, teren și mijloace de transport este datorat pe întregul an fiscal de persoana care îl deține la 31 decembrie a anului fiscal anterior.

Persoanele fizice și juridice care înstrăinează bunuri (clădiri, terenuri, mijloace de transport) în anul 2016, vor trebui să achite impozitul aferent bunului înstrăinat pentru întregul an 2016.

Art. 159, Codul de Procedură Fiscală

(5) Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor şi a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se înstrăinează trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligaţiilor de plată datorate bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează, potrivit alin. (2). Pentru bunul ce se înstrăinează, proprietarul bunului trebuie să achite impozitul datorat pentru anul în care se înstrăinează bunul, cu excepţia cazului în care pentru bunul ce se înstrăinează impozitul se datorează de altă persoană decât proprietarul.

(6) Actele prin care se înstrăinează clădiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu încălcarea prevederilor alin. (5), sunt nule de drept.

 

 

 1. Plata amenzilor înregistrate în debit la organul fiscal.

Amenzile se achită prioritar. În conformitate cu prevederile art.165 alin (1) şi (2) din Legea nr.207/2015, privind Codul de Procedură Fiscală, începând cu data de 01.01.2016, „cu suma plătită se sting cu prioritate amenzile contravenţionale, în ordinea vechimii, chiar dacă debitorul indică un alt tip de obligaţie fiscală”.

Art. 165, Cod procedura Fiscală – Ordinea stingerii obligaţiilor fiscale

În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local cu suma plătită se sting cu prioritate amenzile contravenţionale individualizate în titluri executorii, în ordinea vechimii, chiar dacă debitorul indică un alt tip de obligaţie fiscală.

 

 • Taxa specială de salubritate.

Prin HCL nr. 68/31.07.2012, modificată de HCL nr. 133/31.10.2013 și HCL nr. 39/30.03.2015 s-a aprobat instituirea taxei de salubritate pe raza orașului Buftea, pentru persoanele fizice și juridice care nu au încheiate contracte de salubritate cu operatorul serviciului public SSB.

Conform art. 4 din Regulamentul de instituire a taxei speciale de salubritate, situația gospodăriilor fără contract este prezentată lunar de către operator, pe baza verificărilor făcute în teren și a informațiilor din registele agricole, referitoare la numărul de persoane care au domiciliul la o adresă.

În cazul în care nu aveți încheiat contract cu operatorul serviciului public de salubritate, pe baza datelor transmise de către operatorul S. C. Servicii Salubritate București, referitoare la contractul de salubritate și numărul de persoane declarate și nici nu depuneți declarația privind taxa speciala de salubritate, veți fi înregistrat din oficiu și se vor emite decizii de impunere din oficiu, în conformitate cu prevederile art. 2 din Regulamentul de instituire a taxei speciale de salubritate.

 

 

 

 

 • PRIMĂRIA ORAȘ BUFTEA. BIROUL TAXE ȘI IMPOZITE.

 

Program de lucru cu publicul :

 

CASIERIA IMPOZITE ȘI TAXE – M 1

LUNI – VINERI

08.00 – 15.45

MARȚI

08.00 – 18.00

 

IMPUNERE, ELIBERĂRI CERTIFICATE FISCALE, RADIERI AUTO – M2, M9

LUNI – MARȚI – JOI

08.00 – 15.00

MIERCURI – VINERI

08.00 – 14.00

 

Date de contact :

Telefon : 031/8241234, 5, 6

Nr fax :   031/8241238; 021/3505641

Mail : impozitebuftea@yahoo.com,

 

*Preluare din Adevărul ilfovean

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.